Toto je starý web ČSZIVI. Aktuální informace najdete na novém webu na adrese www.medinfo.cz.
Mapa Kontakt Přihlášení Aktuality
ČSZIVI

Kritéria hodnocení www

Obsah

1 Normy pro hodnocení zdravotnických zdrojů
1.1 Směrnice
1.2 Certifikační autority
1.3 Hodnotící služby

Tato kapitola se zabývá současným stavem i možnostmi využití hodnocení informací na Internetu. Problémem informací na Internetu je neexistence závazných pravidel pro jejich publikování. Na Internet může kdokoli umístit jakékoli informace bez zaručení jejich pravdivosti, spolehlivosti a odpovědnosti za jejich dopad. To je zvláště závažné u informací týkajících se zdraví (například léčebných postupů), kdy se laik jen těžko může orientovat a dopad může být i život ohrožující.

1. Normy pro hodnocení zdravotnických zdrojů

Z výše zmíněného důvodu vznikají po celém světě iniciativy, které se touto problematikou zabývají. Jsou tvořeny normy a pravidla pro publikování zdravotnických informací na Internetu.

Podle přístupu jednotlivých iniciativ lze normy rozdělit do 3 kategorií:

1.1 Směrnice

Jak bylo zmíněno výše, jde o iniciativy, které stanovují kritéria kvality bez jejich dalšího prosazování na konkrétní informační zdroje. Spíše se snaží o popularizaci a šíření této problematiky. Kritéria se obvykle zabývají pouze formálními aspekty. Jednotlivé směrnice se mezi sebou ve své podstatě příliš neliší. Jako příklad je zde uveden souhrn kritérií kvality pro zdravotnické webové zdroje, jak je definovala Informační společnost při Evropské komisi v sekci eEurope – eHealth.

EC Quality Criteria for Health Related Websites

Průhlednost a poctivost

 • Průhlednost poskytovatele zdroje - jméno a fyzická i elektronická adresa osoby nebo organizace zodpovědné za daný informační zdroj.
 • Průhlednost účelu a cíle zdroje (včetně jakýchkoli obchodních záměrů)
 • Zřetelně definovaná cílová skupina
 • Průhlednost finančních zdrojů (granty, sponzoři, reklama, ...)

Oprávnění (autorita)

 • U veškerých informací jasně určeny zdroje a data jejich publikování.
 • Jméno a pověřovací doklady všech poskytovatelů informací (osob a institucí) uvedeny ve zdroji včetně data, kdy byly tato pověření získána.

Soukromí

 • Jasné určení zásad a systémů pro zachování soukromí, bezpečnosti a důvěrnosti, včetně potřebných nutného opt-in* přístupu při uchovávání jakýchkoli osobních dat.

Současnost

 • Jasné a pravidelné aktualizovaní informačního zdroje, s datem aktualizace jasně zobrazeným na každé stránce a/nebo položce, kde je to významné.

Odpovědnost

 • Odpovědnost - zpětná vazba uživatelů a příslušející odpovědný dozor (jako například osoba zodpovědná za dodržení kvality na stránkách)
 • Odpovědné partnerství - měly by být učiněny snahy pro zaručení, že partneři nebo odkazované webové stránky jsou v rukou důvěryhodných osob a organizací, které samy vyhovují příslušnému kodexu dobré praxe.
 • Vydavatelský postup - jasné vyjádření popisu postupů, jež byly použity pro výběr obsahu.

Dostupnost

 • Dostupnost - pozornost směrnicím pro fyzickou přístupnost** stejně jako pro obecnou prohledávatelnost, čitelnost a použitelnost apod.

* Opt-in princip vyjadřuje, že prvotní impuls je na straně uživatele/zákazníka, který musí nejdříve projevit o určitou službu zájem. Například autoři reklamy musí nejdříve dostat od adresáta souhlas než mu pošlou první reklamu. V tomto případě nesmí daný poskytovatel webových stránek/služby uchovávat informace o uživatelích bez jejich souhlasu. (Opakem je Opt-out přístup, kdy je například zaslán potencionálnímu zákazníkovi email s reklamou a adresát se pak může rozhodnout, zda chce dostávat další reklamní emaily).

** Zajištění přístupnosti webového zdroje i invalidním lidem, včetně poruch motorických, poruch zraku či poruch učení.

Více viz. Web Accessibility Initiative - World Wide Web Consortium (http://www.w3.org/WAI/)

Odlišně od těchto kritérií jsou Kritéria kvality elektronického publikování v medicíně Německé společnosti pro zdravotnickou informatiku, biometrii a epidemiologii (GMDS), která jsou také známá jako Freiburgská kritéria. Tyto pravidla popisují technické provedení (dodržování typografických pravidel, přepis každého zvukového záznamu do textu apod.) a jsou cílena nejen na webové stránky, ale na jakékoliv elektronické publikace (například výukové programy na CD-ROMech). Pro ilustraci je zde uveden, krátký souhrn hlavních bodů

GMDS - Qualitätskriterien für Elektronische Publikationen in der Medizin

Základní parametry

 • Dodržení standardních typografických pravidel
 • Dostupnost údajů o autorovi a dalších metodách přímo z prohlížené stránky
 • Informace o datu poslední revize v každém souvislém oddílu publikace
 • Údaje o počtu stran dokumentu a každé kapitoly zvlášť

Přehlednost

 • Vyjádření hierarchické struktury číslováním, případně odkazů schématem
 • Minimum rolování stránkami – zásada „jedno téma – jedna strana“
 • Minimum sekundárních oken, a to ve stylu odlišném od primárních oken
 • Strukturované i plnotextové vyhledávání s použitím logických operátorů

Obrazy a zvuk

 • Nabídka velkých obrázků v podobě náhledů
 • U zvukových záznamů a videosekvencí v podobě uvedení doby přehrávání
 • Ovládací prvky standardního vzhledu podobné magnetofonu
 • Zvukový záznam doprovázený textovým zápisem

Ergonomie

 • Střídmá barevnost uživatelského rozhraní
 • Ovládání nevyžadující speciální znalosti uživatele
 • Ovládání nejen myší, ale i kombinací kláves
 • Ovládací prvky na stejném místě a stejného vzhledu v celé aplikaci, neaktivní prvky odlišné

eHealth Code of Ethics

logo
Organizace: Internet Healthcare Coalition
URL: http://www.ihealthcoalition.org/
Typ: Směrnice
Popis: Doporučení Internet Healthcare Coalition pro publikování a hodnocení zdravotnických informací na Internetu. Členy Internet Healthcare Coalition jsou některé z následujících iniciativ.
Možnosti postihu při nedodržení: Žádné
Pravidla/principy (URL): http://www.ihealthcoalition.org/ethics/ehcode.html

Health Internet Ethics (Hi-Ethics)

logo
Organizace: Hi-Ethics, Inc
URL: http://www.hiethics.com/
Typ: Směrnice
Popis: Na principech pro zdravotnické publikace na Internetu společnosti HI-Ethics je založeno hodnocení v programu URAC Health Web Site Accreditation. HI-Ethics nabízí členství poskytovatelům zdravotnických informací při splnění daných kvalitativních kritérií.
Možnosti postihu při nedodržení: Žádný (odejmutí členství)
Pravidla/principy (URL): http://www.hiethics.com/Principles/index.asp

EC Quality Criteria for Health Related Websites

logo
Organizace: Information Society, European Commission, EU
URL: http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm
Typ: Směrnice
Popis: Zatím ve vývoji. Cílem je vyvinout směrnici o kritériích kvality zdravotnických webových zdrojů pro možnou implementaci ve státech EU. K vzdělávání poskytovatelů informací i uživatelů.
Možnosti postihu při nedodržení: Žádné
Pravidla/principy (URL): http://europa.eu.int/information_society/eeurope/ehealth/quality/draft_guidelines/index_en.htm

DISCERN

logo
Organizace: University of Oxford, UK
URL: http://www.discern.org.uk/
Typ: Směrnice
Popis: Návod (typu dotazníku) pro hodnocení pro hodnocení informací o léčbě. Zprvu vypracován pro tištěná media, upraven pro použití na Internetu. Zamýšlen jak pro využití laiky hledající informace ohledně zdraví a nemocech, tak i pro využití poskytovateli těchto informací.
Možnosti postihu při nedodržení: Žádný
Pravidla/principy (URL): http://www.discern.org.uk/discern__instrument.htm

BHIA - Quality Standards for Medical Publishing on the Web

logo
Organizace: British Healthcare Internet Association (BHIA)
URL: http://www.bhia.org/
Typ: Směrnice
Popis: Dokument BHIA z roku 1996 je doporučením adresovaným poskytovatelům zdravotnických informací na Internetu.
Možnosti postihu při nedodržení: Žádné
Pravidla/principy (URL): http://www.bhia.org/reference/documents/recommend_webquality.htm

Health Summit Working Group's Information Quality Tool

logo
Organizace: Health Information Technology Institute, Mitretek Systems
URL: http://hitiweb.mitretek.org/
Typ: Směrnice
Popis: Dotazník pro uživatele, který si sám zhodnotí, zda dané stránky splňují kritéria kvality.
Možnosti postihu při nedodržení: Žádné
Pravidla/principy (URL): http://hitiweb.mitretek.org/docs/policy.html, http://hitiweb.mitretek.org/docs/criteria.html

GMDS - Qualitätskriterien für Elektronische Publikationen in der Medizin

logo
Organizace: Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) e.V.
URL: http://www.gmds.de/
Typ: Směrnice
Popis: Technické zásady pro tvorbu elektronických dokumentů.
Možnosti postihu při nedodržení: Žádné
Pravidla/principy (URL): http://www.gmds.de/texte/onlinedocs/empfehlungen/empf_qualitaet_elek_publikation.htm
Anglicky: http://www.imbi.uni-freiburg.de/medinf/gmdsqc

1.2 Certifikační autority

Certifikační autority jsou iniciativy, které navazují na výše popsané směrnice a snaží se je uvést do praxe. Obvykle se kritéria týkají pouze formálních aspektů. Příkladem budiž překlad Principů, které musí splňovat stránky, které chtějí obdržet HONcode

HON Code of Conduct - Principles

 1. Autorská oprávněnost

  Všechny lékařské a zdravotnické rady, které jsou sdělovány na této webové stránce, jsou vytvářeny pouze lékařsky nebo zdravotnicky školenými a kvalifikovanými odborníky; jinak je jednoznačně vyznačeno, že nepochází od odborníku, případně zdravotnických organizací.
 2. Komplementarita informací

  Informace je na stránkách chápána tak, že vztahy mezi lékařem a pacientem jsou podporovány, nikoliv nahrazovány.
 3. Důvěrnost údajů

  Tyto stránky respektují důvěrnost údajů, které se vztahují k jednotlivým pacientům a návštěvníkům lékařských nebo zdravotnických stránek, včetně jejich identity. Provozovatel stránek se zavazuje dodržovat minimální právní požadavky, které existují pro lékařská nebo zdravotnická data v příslušné zemi nebo státu v podobě webových zrcadel.
 4. Specifikace stránek

  Pokud je to možné a smysluplné, jsou všechny informace na webových stránkách opatřeny odkazy na zdroj nebo odpovídající HTML odkaz. Na stránkách s klinickými informacemi je vyznačeno jasně datum, kdy byla stránka naposledy změněna (např. na spodní straně stránky).
 5. Odborná prokázanost

  Všechny údaje týkající se využití nebo účinnosti určité léčby, komerčního produktu nebo služby jsou podpořeny vhodnými, vyváženými vědeckými důkazy (srovnej se zásadou 4).
 6. Průhlednost autorství

  Tvůrci webových stránek by měli nabízet co nejjasnější informace a udávat kontaktní adresy pro uživatele, kteří požadují další informace a nebo podporu. Webmaster uvede svou e-mailovou adresu v rámci webových stránek.
 7. Průhlednost sponzorství

  Musí být jasné uvedeni sponzoři a další podpora webové stránky, včetně komerčních a nekomerčních organizací, které poskytly finanční prostředky, služby nebo materiál pro provozování stránek.
 8. Přiznání reklamy

  Pokud je reklama zdrojem příjmu, musí být tato skutečnost jasně uvedena. Dále by mel být na stránkách uveden krátký popis reklamní politiky. Reklama a další propagační materiály jsou prezentovány uživatelům takovým způsobem a v takovém kontextu, aby byla usnadňována diferenciace mezi reklamou a originální informací, kterou instituce provozující stránky vytvořila.
Překlad Doc. MUDr. Pavel Kasal, Csc., Ústav lékařské informatiky, Univerzita Karlova 2. lékařská fakulta
http://www.hon.ch/HONcode/Czech/

Certifikační proces probíhá na popud poskytovatele informací, který požádá o prověření svých webových stránek. Certifikační služba prověří stránky (někdy za poplatek – URAC). Pokud stránky nesplňují předepsaná kvalitativní kritéria, jsou certifikační autoritou vlastníkovi stránek poskytnuty informace jak provést nápravu.

Pokud stránky splňují předepsaná kvalitativní kritéria, má vlastní stránek možnost umístit na svoje stránky značku kvality dané služby. Značka deklaruje, že dané stránky jsou po formální stránce kvalitní.

Proti možnosti zneužití klamání návštěvníka stránek značkou kvality, i když stránky nebyly prověřovány a prověřeny, je spolu s certifikátem poskytnuto také identifikační číslo. Obrázek značky kvality je hypertextovým odkazem na stránky certifikační autority a obsahuje identifikační číslo. Po klepnutí na značku kvality je zobrazena stránka uložená na serveru certifikační autority, kde jsou uvedeny informace o udělení certifikátu danému informačnímu zdroji. Tuto službu samozřejmě falešná značka kvality poskytnou nemůže.

MedCERTAIN
(MedPICS Certification and Rating of Trustworthy and Assessed Health Information on the Net)

logo
Organizace: Spolupráce University of Heidelberg (GER), University of Bristol (UK), Finnish Office for Health Care Technology Assessment (FIN). Finančně podporováno Evropskou Unií (EU).
URL: http://www.medcertain.org/
Typ: Certifikát
Popis: Projekt déle rozvíjen v rámci projektu MedCICRLE. Založeno na uvádění metainformací (informace o informaci = metadata). Ve zdrojovém kódu webových stránek prezentovány speciálními značkami (metatagy). K popisu je zde využit jazyk HIDDEL (Health Information Disclosure, Description and Evaluation Language = jazyk pro popis a hodnocení zdravotnických informací).
Certifikační proces je rozdělen do několika úrovní:
Úroveň 1 - poskytovatel informace spolu s informací uvádí i metainformace elementy jazyka HIDDEL, které popisují dané stránky (autor, datum, obor atd.)
Úroveň 2 - nemedicínští experti zkontrolují formální správnost uvedení elementů.
Úroveň 3 - svůj názor vyjádří experti z dané oblasti zdravotnictví.
Možnosti postihu při nedodržení: Úroveň 1 – žádný, úroveň 2 – odejmutí při formálních chybách, úroveň 3 - odejmutí značky kvality při hodnocení třetí stranou.
Pravidla/principy (URL): http://www.medcertain.org/english/consumer/explanation.htm

MedCIRCLE
(Collaboration for Internet Rating, Certification, Labeling and Evaluation of Health Information)

logo
Organizace: Partnery v projektu MedCIRCLE jsou tři zdravotnické portály
CISMeF (Catalog and Index of French-language health resources), Francie,
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), Španělsko
AQUMED - Agency for Quality in Medicine (ÄZQ), Německo
a Ústav klinické sociální medicíny (AKS), Univerzita v Heidelbergu Německo
URL: http://www.medcircle.org/
Typ: Certifikát
Popis: Koncept projektu je obdobný jako u projektu MedCERTAIN, jehož je pokračovatelem. Popsání zdroje poskytovatelem informací pomocí metatagů, hodnocení použití metatagů po formální stránce, hodnocení odborníky na obsah, značka kvality. Jako u projektu MedCERTAIN jsou zde využívána metadata a jazyk HIDDEL při sebe-definování stránek a jejich hodnocení třetí stranou. Do projektu jsou zapojeny 2 katalogy medicínských webových zdrojů a další subjekty.Projekt zaměřen na praktické otestování hodnocení zdrojů třetí stranou (úroveň 3 – v projektu MedCERTAIN).
Možnosti postihu při nedodržení: Odejmutí certifikátu
Pravidla/principy (URL): http://www.medcircle.org/metadata/hiddel.php

URAC Health Web Site Accreditation

logo
Organizace: URAC – the American Accreditation HealthCare Commission
URL: http://webapps.urac.org/websiteaccreditation/default.htm
Typ: Certifikát
Popis: Placená certifikační služba zaměřená spíše na velké servery.
Možnosti postihu při nedodržení: Odejmutí certifikátu. (Kontrola jedenkrát ročně)
Pravidla/principy (URL): http://webapps.urac.org/websiteaccreditation/Portal/Consumer/Standards.asp

HON Code of Conduct (HONcode)

logo
Organizace: Health On the Net Foundation
URL: http://www.hon.ch/
Typ: Certifikát
Popis: Pravděpodobně nejstarší služba tohoto typu (založena 1996). Je součástí stránek organizace Health On the Net (HON), která provozuje databázi zdravotnických informačních zdrojů.
Možnosti postihu při nedodržení: Odejmutí certifikátu. (Náhodné kontroly, upozornění uživatelů)
Pravidla/principy (URL): http://www.hon.ch/HONcode/Conduct.html

1.3 Hodnotící služby

Jedná se o katalogy zdravotnických informačních zdrojů, které stanovily určitá kvalitativní kritéria pro výběr a řazení zdrojů.

Obvykle se jedná o katalogy ohodnocených zdravotnických informačních zdrojů. Služby využívají různých kritérií pro stanovení kvality stránek. Obvykle nejen po stránce formální, ale také po stránce obsahové. Často jsou v redakčních radách těchto služeb lidé, kteří pracují v daném medicínském oboru.

Na rozdíl od certifikačních autorit zařazují hodnotící služby informační zdroje do svých databází aktivně. Proto je jejich postup často dvoustupňový.

Prvním stupněm je vyhledání informačního zdroje se zdravotnickou tematikou. Tato fáze může být částečně zajištěna strojově. Bývají využívány prohledávací programy (roboti), jež jsou naprogramováni k procházení webových stránek. Text stránek porovnávají se slovníkem klíčových medicínských pojmů a tak pomáhají nacházet nové zdroje. Poté následuje kontrola takto získaných „tipů“ lidmi a eliminace nevhodných zdrojů. Jako příklad jsou zde uvedena filtrační pravidla, která jsou používána při zařazování nového zdroje do databáze MedWebPlus.

MedWebPlus - Filtering Guidelines

 • Omezení na zdroje nabízející rady týkající se zdraví a zdravotnictví, jež jsou poskytovány školenými a kvalifikovanými odborníky ve zdravotnictví či osobami a organizacemi s významnou zkušeností nebo odbornosti v určité oblasti.
 • Zajištění zřetelných odkazů na zdroje informací, včetně HTML odkazů.
 • Vyvarování se zdrojům, které převážně nabízejí bezobsažné dotěrné reklamy na služby nebo publikace.
 • Vyvarování se nesrozumitelným zdrojům.
 • Vyloučit zdroje, které nejsou trvale dosažitelné.

Ve druhém stupni jsou vhodné a kvalitní webové zdroje ohodnoceny podle kvalitativních kritérií, které daná služba preferuje. Například u již zmíněného MedWebPlus je hlavním kritériem dosažitelnost zdroje v čase, což je testováno denně. Pokud webové stránky jsou dosažitelné v méně jak 50% je zdroj z databáze vyřazen.

Zdroje bývají v seřazeny podle toho, jak se umístily při hodnocení. Výsledky hodnocení jsou u popisu zdroje uváděny jednoduchým a pro uživatele srozumitelným způsobem. Jako je tomu například u katalogu Medical Matrix.

Ranking system – Medical Matrix

*Vhodný, odborný klinický obsah, ale s podstatnými nedostatky nebo neaktuální. (1-10 bodů)
**Klinický obsah je vcelku spolehlivý a aktuální. Grafické zpracování stránek je logické a snadno použitelné. Omezená použitelnost jako řádného klinického zdroje. (11-20 bodů)
***Odborný, správný, aktuální klinický obsah. Dobrý design a údržba, rozšířená funkčnost. Snadný přístup a navigace pro běžného uživatele. V souhrnu hodnotný klinický zdroj. (21-30 bodů)
****Vynikající stránky mezi všemi kategoriemi a přední zdroj pro daný obor. (31-40 bodů)
*****Zdroj, který získal nejvyšší ocenění, co se týče Internetu pro medicínu. (41-50 bodů)

Organizing Medical Networked Information (OMNI)

logo
Organizace: University of Nottingham
URL: http://omni.ac.uk/
Typ: Hodnotící služba
Popis: Databáze ohodnocených zdrojů. Všechny zdroje v databázi OMNI jsou ohodnoceny podle BIOME Evaluation Guidelines (OMNI je součástí projektu BIOME http://biome.ac.uk/, který je rozšířením OMNI i na další obory). Všechny zdroje jsou popsány dle BIOME Cataloguing Guidelines.
Možnosti postihu při nedodržení: vyřazení z databáze
Pravidla/principy (URL): http://biome.ac.uk/guidelines/eval/

Medical Matrix

logo
Organizace: Medical Matrix L.L.C.
URL: http://www.medmatrix.org/
Typ: Hodnotící služba
Popis: Databáze ohodnocených zdrojů, která je rozdělena dle medicínských oborů a dle zaměření jednotlivých zdrojů (časopis, obrázkový zdroj, news, výuka, nemoci, učebnice, výuka pacientů – osvěta,…). Dnes placený přístup na všechny stránky katalogu. Pro vyzkoušení lze po registraci použít bezplatný přístup na 24 hodin.
Možnosti postihu při nedodržení: Vyřazení z databáze
Pravidla/principy (URL): Rating system: http://www.medmatrix.org/info/edboard.asp#Star, http://www.medmatrix.org/info/about.asp

MedWebPlus

logo
Organizace: Flexis, Inc.
URL: http://medwebplus.com/
Typ: Hodnotící služba
Popis: Databáze zdravotnických webových informačních zdrojů. Hlavním kritériem pro hodnocení zdrojů je zde jejich dosažitelnost v čase, která je kontrolována denně. Podle dosažitelnosti jsou pak zdroje řazeny do kategorií A 100-90%, B 90-80%, C 80-70%, D 70-60%, E 90-50%. Pokud byl zdroj přístupný méně než v 50% pokusů je z databáze vyřazen. Tato kritéria v současnosti na stránkách služby nejsou uváděna a je zde popsána pouze obecná metodologie.
Možnosti postihu při nedodržení: Vyřazení z databáze.
Pravidla/principy (URL): http://medwebplus.com/methodology